Meteorološki radari, Meteorologija

 

Pored održavanja, servisa i modifikacije vojnih radova MTT-INFIZ održava i servisira i meteorološke radare.

Za meteorološke radare MTT-INFIZ može da ponudi:

- Remont i održavanje radara
● Generalni remont radara
● Opravke blokova i podsistema
- Obezbeđenje rezervnih delova

- Modifikaciju radara

● Modifikacioni komplet za digitalizaciju podataka o pložaju antene
● Modifikacioni komplet za ugradnju malošumnog pojačivača u VF traktu radarskog prijemnika

● Modifikacioni komplet za pozicioniranje radarske antene
ugradnjom sistema sa impulsnom širinskom modulacijom
● Modifikacioni komplet kompresor -dehidratatora za tehnički vazduh talasovodnog sistema
● Zamena originalnog magnetrona na radarima Mitsubishi magnetronima HP10, HP20 i HP30Modifikacioni komplet za digitalizaciju podataka o pložaju antene se sastoji od

- enkodera
- bloka za mehaničku spregu
- izvora za napajanje
- priključnog kabla i konektora
- konvertor sin/cos

Modifikacioni komplet za ugradnju malošumnog pojačavača u VF traktu se sastoji od

- malošumnog pojačavača
- izvora za napajanje
- koaksijalno-talasovodni tranzicioni komplet

Razvili smo familiju malošumnih pojačavača za radarske prijemnike u frekventnom opsegu od 1250 MHz do 9 GHz. Svi malošumni pojačavači su realizovani u solid stejt tehnologiji i imaju veoma malu potrošnju.

Ugradnjom modifikacionog kompleta za sistem pozicioniranja antena na bazi impulsno širinske modulacije (PWM), izbacuje se tehnološko zastareli amplidin

Na ovaj način ostvaruje se
- veća pouzdanost u radu,
- jednostavnije održavanje
- jednostavnije podešavanje sistema,
- smanjuju se troškovi,
- poboljšava se kvalitet regulacije
- poboljšava se tačnost celog sistema.
- produžava se vek upotrebe pogonske grupe (motora i reduktora).

Modifikacioni komplet za zamenu kompresor/dehidratora

U zavisnosti od konkretnih zahteva formira se modifikacioni komplet. Zahtevi se odnose na potreban protok, izlazni pritisak i zahtevanu tačku rose.

Ovaj komplet omogućuje zamenu celog sistema za generisanje tehničkog vazduha.

Automatska meteorološka stanica (AMeS)

Vrši merenje, snimanje, analizu, konverziju,distibuciju meteoroloških parametara i obezbeđuje alarme na zadate vrednosti.

Automatski sistem obezbeđuje veliku pouzdanost i tačnost podataka.

Osnovna konfiguracija AMeS se sastoji od

1. Senzora
- jačine i pravca vetra
- temperature vazduha
- atmosferskog pritiska
- relativne vlažnosti vazduha
- temperature zemljišta
- nivoa padavina (kiše i snega)
- intenziteta sunčeve radijacije
- za merenje reflektovane radijacije
2. Napajanja
3. Softvera

Mogućnost konfigurisanja Meteorološke stanice prema zahtevu korisnika.

Konfiguracije prema zahtevu korisnika mogu uključiti i dodatne senzore kao što su
- senzor nivoa radijacije,
- senzori za otrovne gasove
- ostali senzori za opšte uslove.